Splošni prodajni pogoji LAR TRANSPORTNI SISTEMI d.o.o.

1.  Veljavnost Splošnih prodajnih pogojev
Splošni prodajni pogoji, podani v nadaljevanju, urejajo vse prodaje Trgovskega podjetja LAR TRANSPORTNI SISTEMI d.o.o. (v nadaljevanju »prodajalec« oz. »dobavitelj«) in izključujejo morebitne splošne nabavne pogoje kupca.
Ti splošni prodajni pogoji tvorijo, skupaj s posebej dogovorjenimi pogoji, celovit sporazum med strankama.
Če je dobavitelj s kupcem sklenil pogodbo z drugačnimi določili za posamezno prodajo, se Splošni prodajni pogoji uporabljajo v vsem, česar pogodba za posamezno prodajo ne ureja.

2. Način sporazumevanja
Vse izjave in obvestila glede prodaje morata stranki izmenjati v pisni obliki.
Obvestila oziroma dokumenti morajo vsebovati vse zakonsko določene elemente, kot so: točen naslov prejemnika in plačnika blaga, davčno številko in drugo.
Vsak ustni dogovor je zavezujoč le, če je obojestransko potrjen tudi pisno.
Vsaka stranka je dolžna drugo obvestiti o morebitni spremembi naslova.

3. Obseg in veljavnost ponudbe
Ponudba mora vsebovati: predmet, količino in ceno, plačilne pogoje, rok dobave ter način izročitve blaga.
Če se stranki nista pisno sporazumeli drugače, je rok veljavnosti ponudbe 15 dni od dneva izstavitve. Dobavitelj je vezan na ponudbo do izteka tega petnajstdnevnega roka. Ponudba velja za sprejeto, če jo je kupec v celoti sprejel in če je prodajalec njegovo pisno sprejetje prejel pred iztekom navedenega roka.
Pogoji, roki, cene, kakovost ter količina, izraženi v ponudbi, veljajo samo za specifično opremo, določeno v sami ponudbi, in sicer samo za to ponudbo.
Kupec se v nobenem primeru ne sme okoristiti (pridobiti posel z dajanjem neresničnih in s strani dobavitelja nepotrjenih podatkov) z določili o standardih, specifikacijami, s pravili ali običaji, ki jih dobavitelj ne bi sprejel v pisni obliki.
Dobavitelj si pridržuje pravico do spremembe kateregakoli izdelka iz katalogov in ostalih publikacijah dobavitelja.

4. Obseg in veljavnost naročila
Naročilo je veljavno, ko ga dobavitelj potrdi in o tem pisno obvesti kupca. Naročilo mora vsebovati: točen naslov prejemnika, plačnika blaga, izjavo kupca o namembnosti uporabe blaga, o načinu plačila in druge podatke, ki jih potrebuje dobavitelj za pravilno in nemoteno izvedbo.
Obveznosti dobavitelja, glede na naročilo, postanejo veljavne, ko dobavitelj potrdi naročilo in ko so izpolnjeni naslednji pogoji:
- Prejem vseh potrebnih informacij s strani kupca.
- V primeru predplačila prejem plačila na TRR dobavitelja
- V primeru predplačila mora dobavitelj izstaviti odgovarjajoči avansni račun v trenutku samega naročila. Izstavljeni račun mora biti plačan v valutnem roku.
Če kupec od naročila, potem ko ga je dobavitelj sprejel, enostransko odstopi, mora v osmih delovnih dneh po prejemu pisne zahteve dobavitelja poravnati stroške (15% od vrednosti na predračunu), ki so nastali v zvezi z naročilom.
Dobavitelj bo sprejel in realiziral novo naročilo kupca pod pogojem, da ima poravnane vse predhodne izstavljene račune dobavitelja in vse druge zapadle finančne obveznosti oz tudi drugače, če se stranki to predhodno dogovorita.

5. Dobava
Rok dobave prične teči z dnem, ko kupec sprejme ponudbo ali ko dobavitelj potrdi naročilo, oziroma z dnem, ko prodajalec prejme plačilo na svoj transakcijski račun, če je tako dogovorjeno. Dobava je izvršena, ko kupec prevzame blago v svojem skladišču ali na drugem kraju, ki ga določi kupec.
Dobavitelj ni odgovoren za zamude pri dobavi blaga, ki so nastale kot posledica razlogov, na katere sam nima nobenega vpliva, kot na primer dejanja višje sile (požar, vojna, stavka, motnje v poteku transportnih poti ali ponudbe surovin).
Prodajalec je o nastopu takšnih okoliščin dolžan pisno obvestiti kupca.
V primeru, ko je vzrok za zamudo dobave na strani kupca, se bo opremo skladiščilo in z njo upravljalo na stroške in tveganje kupca.
V primeru, če je za zamudo v celoti odgovoren dobavitelj, je kupec upravičen do plačila pogodbene kazni v obsegu 0,2 % pogodbene cene zapoznele opreme za zamudo vsakega celega tedna z začetkom po štirih tednih zamude, vendar največ do 3 % pogodbene cene zapoznele opreme. Ta pogodbena kazen predstavlja celotno povrnitev škode iz naslova zamude in izključuje vsako drugo odškodnino.

6. Cene
Dogovorjene cene so cene, določene v ponudbi, za tovarniško pakiranje fco skladišče dobavitelj. Cene so brez DDV, razen če ni drugače določeno.

7. Prevoz, vrsta, količina in izročitev blaga
Vrsta in izročena količina blaga je tista, ki jo skupaj ugotovita kupec in dobavitelj oz. v njegovem imenu prevoznik na razkladalnem mestu.
Stranki sta sporazumni, da je blago izročeno na dan neposrednega prevzema blaga. Če ni drugače določeno, postane blago last kupca z dnem izpolnitve obveznosti plačila.
Ob prevzemu blaga, ki ga kupec pisno potrdi s podpisom spremljajočega dokumenta, preide nanj tveganje. Dobavitelj ima iz naslova tega spremljajočega dokumenta enake pravice, kot če bi blago dostavil sam.
Kupec mora sam zagotoviti vso potrebno opremo za razkladanje prejete pošiljke, razen če ni drugače dogovorjeno.

8. Način in rok plačila
a)Kupec je dolžan plačati dobavljeno blago v valutnem roku 30 dni od dneva dobave razen če se stranki nista izrecno sporazumeli drugače ali je bilo blago plačano po predračunu.
Obveznost plačila je izpolnjena, ko dobavitelj prejme denarna sredstva na svoj transakcijski račun.
Dobavitelj se obvezuje poslati račun isti ali najkasneje naslednji dan po dobavi blaga. Kupec se obvezuje, da bo ob plačilu oz. zavarovanju plačila pisno obvestil dobavitelja o tem, katere svoje obveznosti poravnava. V primeru, da prodajalec tega obvestila ne prejme, bo smatral, da kupec pokriva svoje obveznosti po vrstnem redu ter o tem obvestil kupca, ki lahko to izpodbija v roku 8 dni od dneva obvestila.
b) V primeru zamude plačila se zamudne obresti obračunavajo v skladu z Zakonom o predpisani obrestni meri zamudnih obresti. Dobavitelj bo kupcu poslal obračun obresti in ta jih je dolžan plačati v 8 dneh od dneva izstavitve obračuna.
c) Če kupec ne poravnava svojih obveznosti v pogodbenem roku, ima prodajalec pravico nemudoma prekiniti vse dobave blaga, dokler kupec ne poravna vseh zapadlih obveznosti. Blago postane kupčeva last tedaj, ko zanj v celoti plača kupnino, z obrestmi vred. V nasprotnem primeru ima dobavitelj pravico zahtevati vrnitev blaga v celoti oz. za tisti del, za katerega ni poravnana kupnina. V primeru pa, da je kupec blago predelal ali prodal, si lahko dobavitelj po lastni izbiri izbere drugo blago enake skupne vrednosti.
Kupec mora svoje obveznosti do dobavitelja poravnati neodvisno od plačila svojih lastnih strank.

9. Garancija

Dobavitelj jamči, da je prodano blago brezhibno glede konstrukcije, izdelave ter materialov.
Garancija velja za obdobje 12 mesecev, računanih od datuma vgradnje, vendar ne dlje kot
18 mesecev od datuma prodaje.
Dobavitelj ne prevzema garancije za prodano blago v naslednjih primerih:
- če se pojavijo napake zaradi konstrukcije, ki jo je kupec dogradil sam,
- če kupec brez predhodnega pisnega dovoljenja dobavitelja popravlja ali spreminja opremo,
- če pride do škode ali nesreče zaradi pomanjkanja pazljivosti, nezadostnega nadzorovanja ali
vzdrževanja ter nepravilne uporabe opreme,
- zaradi ostalih vzrokov, ki ne izhajajo iz opreme in jih ne povzroči dobavitelj.
Med enoletnim garancijskim rokom se dobavitelj zavezuje, da bo na svoje stroške v najkrajšem možnem času poskrbel, po lastni presoji, za popravilo opreme ali odpravo pomanjkljivosti. Odgovornost dobavitelja v okviru garancije je izrecno omejena na zadovoljivo odpravo pomanjkljivosti in izključuje dobaviteljevo odgovornost za vsakršno drugo škodo.

10. Reklamacije

Dobavitelj upošteva reklamacije očitnih napak le, če so dejansko upravičene in če ga kupec o tem nemudoma obvesti z zapisnikom, sicer izgubi pravico, ki mu gre iz tega naslova.
Reklamacije skritih napak se rešujejo v skladu s 482. členom Zakona o obligacijskih razmerjih.
Dobavitelj ne odgovarja za skrite napake, ki se pokažejo potem, ko mine 6 mesecev od izročitve blaga.
2.
Reklamirano blago mora kupec hraniti do rešitve reklamacije. V primeru reklamacije je kupec dobavitelju dolžan plačati nesporni del kupnine.
V primeru, da pooblaščeni servis dobavitelja na licu mesta ugotovi, da je šlo le za napačen podatek o izdelku ali za njegovo pomanjkljivost oz okvaro, je dobavitelj upravičen do povračila nastalih stroškov. Kupec oz. končni uporabnik nima pravice dovoliti tretji stranki posega oz. popravila pomanjkljivega ali okvarjenega izdelka brez predhodnega pisnega dovoljenja dobavitelja, sicer garancija preneha veljati.

11. Tajnost
Vse tehnične informacije (skice in tehnični dokumenti), ki jih prejme kupec od dobavitelja, ostanejo dobaviteljeva last. Kupec jih sme uporabiti samo za potrebe delovanja in vzdrževanja opreme. Ne sme jih razkriti, zavestno ali ne, nobeni tretji osebi. Kupec zagotavlja, da bo vse prejete informacije obravnaval s skrbnostjo kot poslovno skrivnost.

12. Končne določbe

Vsakršna sprememba ali dopolnitev teh splošnih prodajnih pogojev je veljavna le v pisni obliki. Vse spore, ki bi nastali pri tolmačenju ali izvajanju te pogodbe in ki jih stranki ne bi uspeli rešiti sporazumno, bo reševalo pristojno sodišče po sedežu dobavitelja.

LAR TRANSPORTNI SISTEMI, d.o.o.

 

 

 

POGOJI POSLOVANJA - SPLETNA TRGOVINA

SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI LAR TRANSPORTNI SISTEMI D.O.O.

CENE

Vse cene so v evrih in vključujejo DDV. Navedene cene veljajo le za nakupe v spletni trgovini in se LAR TRANSPORTNI SISTEMI D.O.O. lahko razlikujejo od cen v veleprodaji in maloprodajni trgovini LAR TRANSPORTNI SISTEMI D.O.O. . LAR TRANSPORTNI SISTEMI D.O.O.  si pridržuje pravico do dnevnih sprememb cen asortimana brez predhodnega obvestila. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti. V primeru, da je podatek o ceni napačen oziroma v primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, ponudnik kupcu omogoči odstop od nakupa, hkrati pa se trudi poiskati rešitev, ki bo v obojestransko zadovoljstvo. Nekatere slike v spletni trgovini so simbolične.

NAROČILA

Po oddaji naročila boste po elektronski pošti prejeli obvestilo s katerim potrjujemo prejem naročila v čakalno vrsto. Običajno prejmete elektronsko obvestilo v 5 minutah, lahko pa se to časovno podaljša zaradi različnih nastavitev elektronskih poštnih odjemalcev.

LAR TRANSPORTNI SISTEMI D.O.O. si pridržuje pravico do zavrnitve naročila v primeru, da artikla ni več na zalogi ali očitno napačnih cen, ki lahko nastanejo v primeru napak pri avtomatiziranih prenosih, o čemer vas bomo obvestili v najkrajšem možnem času. V primeru nejasnosti, preverjanja podatkov ali zagotavljanja pravilne dobave vas lahko pokličemo na telefonsko številko, ki ste jo vnesli v področje "Moj račun" oz. ob oddaji naročila.

Kupljeno blago je dobavljivo običajno od 2 do 15 delovnih dneh. Zaradi praznikov ali vikendov se lahko čas pošiljanja podaljša, zato vas prosimo za razumevanje. V primeru, da naročila zaradi nepredvidljivih razlogov ne moremo dostaviti v obljubljenem roku, vas o novem dobavnem roku obvestimo po telefonu ali na vaš elektronski naslov. Blago bomo pripravili v dogovorjenem roku in poslali na vaš naslov. V primeru, da ste naročili blago, ki ga zaradi nepredvidljivih razlogov ne moremo odpremiti v obljubljenem roku, vas o novem dobavnem roku obvestimo po telefonu ali na vaš elektronski naslov. Za kupljeno in dobavljivo blago v Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Črno goro in Makedonijo je plačilo možno samo po predračunu.

Določenih artiklov ni možno naročiti preko spletne trgovine LAR TRANSPORTNI SISTEMI D.O.O., lahko pa jih kupite v veleprodaji oz. v naši maloprodajni trgovini.

LAR TRANSPORTNI SISTEMI D.O.O. je generalni zastopnik za kolesa RÄDER VOGEL v Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Črni gori in Makedoniji zato je dobava koles možna le v te države.

Po prejemu kupnine bomo vaše naročilo zaključili in vam po pošti poslali račun.

PREKLIC NAROČILA

Prejeta naročila preko spleta lahko brez dodatnih stroškov prekličete do prejema elektronskega sporočila " Podrobnosti naročila". Obvestilo o preklicu naročila je možen po elektronski pošti info@lar.si. V elektronskem sporočilu navedite ime, priimek, naslov, telefonsko številko, številko naročila, v zadevi pa preklic naročila.

PLAČILO

Ob nakupu v spletni trgovini LAR TRANSPORTNI SISTEMI D.O.O.  lahko izbirate med naslednjimi načini plačila:

- po povzetju z gotovino – velja samo za Slovenijo (provizijo poštne dostave plača naslovnik),

- plačilo po predračunu na TRR  -  velja za Slovenijo, Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Črno goro in Makedonijo (provizijo poštne dostave plača naslovnik)

Primer izpolnjenega UPN obrazca

DOSTAVA

Dostavo izvajamo v sodelovanju s Pošto Slovenije ali preko logističnih podjetjih City exspress, GLS, Intereuropa, Ups, TNT. Kupljeno blago je dobavljivo običajno od 2 do 15 delovnih dneh. Zaradi praznikov ali vikendov se lahko čas pošiljanja podaljša, zato vas prosimo za razumevanje. V primeru, da naročila zaradi nepredvidljivih razlogov ne moremo dostaviti v obljubljenem roku, vas o novem dobavnem roku obvestimo po telefonu ali na vaš elektronski naslov.

STROŠEK DOSTAVE

Ob spletnem nakupu provizijo poštne dostave plača naslovnik. Navedeni pogoji dostave veljajo le pri nakupu v spletni trgovini LAR TRANSPORTNI SISTEMI D.O.O.

PRAVICA DO ODSTOPA OD NAKUPA

V primeru, da želite iz kateregakoli razloga odstopiti od kupoprodajne pogodbe oz. naročila, lahko v 14 dneh  to pisno sporočite na spodaj navedeni naslov ali po e-pošti info@lar.si, ne da bi vam bilo za to treba navesti razlog. 14-dnevni rok začne teči z dnem, ko ste prejeli blago. Edini strošek, ki vas bremeni v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga.

Če ste blago že prejeli in od pogodbe oz. naročila odstopate, morate blago nepoškodovano, z originalno embalažo in v nespremenjeni količini vrniti LAR TRANSPORTNI SISTEMI D.O.O.  v 30 dneh po poslanem pisnem sporočilu po elektronski pošti info@lar.si , da odstopate od pogodbe navesti Ime, priimek, naslov, telefonsko številko, številko naročila in vaš TRR. Blago morate vrniti skupaj z vso pripadajočo dokumentacijo in računom. Vrnitev prejetega blaga v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.

Če boste prevzeto blago vrnili, vam bomo kupnino vrnili, takoj ko bo to mogoče, najkasneje pa v 30 dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe na vaš TRR.

Blago lahko vrnete osebno ali po pošti na naslov:

LAR TRANSPORTNI SISTEMI D.O.O.
Industrijska ulica 54,
2230 Lenart v Slov. goricah,
SI-Slovenija

Tel: + 386 (0)2 460 25 40
E-naslov: info@lar.si

Delovni čas: od ponedeljka do petka od 8. do 15. ure. Pri osebnem vračilu blag6a se morate predhodno dogovoriti, to lahko sporočite na zgornji e-naslov ali po telefonu. Pri vračilu blaga je potrebno poleg blaga predložiti tudi račun. Na vašo željo vam lahko blago zamenjamo za drugo ali pa vam vrnemo kupnino.

GARANCIJA

Izdelki imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu, računu ali oglaševalskem sporočilu. Dobavitelj izdelka jamči za kakovost izdelka oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili. Garancijski rok začne teči z dnem izdaje računa.

REKLAMACIJE

V LAR TRANSPORTNI SISTEMI D.O.O. se zavedamo pomembnosti reklamacij, zato se trudimo, da jih rešimo v najkrajšem možnem času in v obojestransko zadovoljstvo, vsekakor pa skladno z zakonsko veljavnimi določili. Izdelke lahko reklamirate v maloprodajni trgovini LAR TRANSPORTNI SISTEMI D.O.O. Industrijska ulica 54, 2230 Lenart v Slov. goricah oz. po dogovoru.

VARNOST

Poskrbeli smo, da bo vsak nakup v spletni trgovini LAR TRANSPORTNI SISTEMI D.O.O.  popolnoma varen. Vsi zaupni podatki, ki se prenašajo preko spleta (osebni podatki, podatki o nakupih ), so ustrezno kodirani, zato jih tretje osebe ne morejo prebrati.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno originalno programsko opremo (posodobljeno protivirusno zaščito) svojega računalnika.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Obvezujemo se, da bodo osebni podatki, pridobljeni preko spletnega mesta v celoti ostali hranjeni, varovani in obdelovani izključno s strani podjetja LAR TRANSPORTNI SISTEMI D.O.O. Z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki bomo ravnali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Vaši podatki so ustrezno zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem s strani tretjih oseb.

Osebni podatki, ki so pridobljeni preko spletne trgovine LAR TRANSPORTNI SISTEMI D.O.O. za namen izvedbe spletnega nakupa, se uporabljajo izključno za potrebe izvedbe in dostave naročila.

ODJAVA OD E-NOVIC

Odjava iz seznama prejemnikov e-novic je možna kadarkoli. Zahtevek za ukinitev registracije mora biti poslan z elektronskega naslova, s katerim je bil uporabniški račun odprt. V zavihek "Odjava" vpišite vaš e-naslov, s klikom na gumb "odjava" pa to tudi potrdite. Odjavite se lahko tudi s klikom na odjavno povezavo v katerihkoli od prejetih eNovic. Zaradi specifičnosti poslovnega procesa in tehničnih omejitev je mogoče, da boste v 20 dneh od datuma vaše odjave še prejeli našo e-pošto, v primeru, da je bila e-pošta že poslana oziroma v fazi pošiljanja. V tem primeru se vam opravičujemo in vas prosimo za razumevanje.

ODVEZA ODGOVORNOSTI

Vsebino, objavljeno na straneh spletne trgovine LAR TRANSPORTNI SISTEMI D.O.O. je dovoljeno uporabljati in reproducirati le v nekomercialne namene, pri čemer pa je potrebno ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah.

LAR TRANSPORTNI SISTEMI D.O.O., zagotavlja kar najbolj ažurno in natančno vsebino svojih spletnih strani, vendar ne prevzema nobenih garancij o njeni ažurnosti in/ali natančnosti.

Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

LAR TRANSPORTNI SISTEMI D.O.O., ali katerakoli izmed drugih pravnih ali fizičnih oseb, ki so sodelovale pri nastanku in izdelavi spletne trgovine LAR TRANSPORTNI SISTEMI D.O.O., ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na spletnih straneh trgovine LAR TRANSPORTNI SISTEMI D.O.O.  ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Objavljene fotografije in video posnetki so simbolični in ne zagotavljajo lastnosti izdelka.

LAR TRANSPORTNI SISTEMI D.O.O. si pridržuje pravico do sprememb pogojev poslovanja preko spletne trgovine LAR TRANSPORTNI SISTEMI D.O.O..  kadarkoli, kakorkoli in brez predhodnega opozorila.

PODATKI O PODJETJU

LAR TRANSPORTNI SISTEMI D.O.O.
Industrijska ulica 54,
2230 Lenart v Slov. goricah,
SI-Slovenija

ID za DDV: SI66763207
Matična številka: 2363160
Poslovni račun: 04173-0001409992, NOVA KBM d.d.
IBAN: SI56041730001409992 SWIFT: KBMASI2X
Smo davčni zavezanci

Kontakti

Informacije o naročilih, dostavi in reklamacijah:
E-naslov: info@lar.si
Tel: +386 (0)2 460 25 40 od ponedeljka do petka od 8:00 do 16:00
Fax: +386 (0)2 460 25 45